Duurzaamheidsverklaring

Toelichting

Nectar is met har fondsbeheerder Nectar Fondsbeheer B.V. betrokken bij het besturen en beheren van een beleggingsfonds. Deze verantwoordelijkheden en werkzaamheden haken in op de duurzaamheidsaspecten van het fonds en vragen derhalve om een toelichting.

Nectar Fondsbeheer B.V.

Informatieinzake duurzaamheidsaspecten

1. Inleiding

NectarFondsbeheer B.V. (de Nectar) streeft ernaar om bij te dragen aan een goede financiële toekomst van haar beleggers. Als beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling onder het AIFMD registratieregime zijn haardoelstellingen erop gericht om door het maken van investeringen conform haar beleggingsbeleid het aan haar toevertrouwde vermogen te beheren en in waarde te laten toenemen.

Wijgeloven dat het daarbij in het belang van onze beleggers is om, onder meer, rekening te houden met de duurzaamheidsrisico’s. De wijze waarop wij duurzaamheidsrisico’s in onze bedrijfsvoering integreren, wordt hierna verder toegelicht. In het beleggingsbeleid van het Nectar Woningenfonds I C.V. (het Fonds), spelen duurzaamheidsaspecten verder geen specifieke rol.

2. Wettelijkkader transparantie duurzaamheidsbeleid

Op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (de SFDR) zijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, zoals Nectar, verplicht beleggers via hun website te informeren over de wijze waarop zij duurzaamheidsrisico’s integreren in hun beleggingsbeslissingenproces, de manier waarop zij ongunstige effecten op de duurzaamheids factoren in aanmerking nemen in hun(beleggingsbeslissingen)procedures, en over de eventuele duurzaamheidskenmerken van de beleggingsinstelling(en) die zij aanbieden.

Daarnaast is ook de Taxonomie Verordening van toepassing, welke verordening beoogt dat, onder meer, beheerders van beleggingsinstellingen aan de hand van voorgeschreven criteria bepalen of (en zo ja, in welke mate) hun economische activiteiten kwalificeren als ecologisch duurzaam in de zin van de TaxonomieVerordening.

Nectar valt binnen de reikwijdte van de voorgenoemde duurzaamheidsregelgeving en dient zich derhalve te houden aan de eisen zoals opgenomen in de SFDR en de TaxonomieVerordening.

3. Definities

Onder ‘duurzaamheidsrisico’ verstaan een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance-gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijkof mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Onder ‘duurzaamheidsfactoren’ wordt verstaan ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

Een ‘duurzame belegging’ in de zin van de SFDR is een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling, zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie, of een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling, met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, of een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen, met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

4. Duurzaamheidsoverwegingen in het kader van het Fonds

Het beleggingsbeleid van het Fonds dat door Nectar wordt beheerd heeft niet als doelstelling om ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken te promoten (zoals bedoeld in artikel 8 SFDR). Ook focust het beleggingsbeleid van het Fonds zich niet op investeringen die kwalificeren als ‘duurzame belegging’ in de zin van de SFDR (zoals bedoeld in artikel 9 SFDR).

HetFonds van Nectar houdt geen rekening met de EU-criteria voor ecologischeduurzame economische activiteiten in de zin van de Taxonomie Verordening.

5. Integratie duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingenproces

Nectar erkent dat duurzaamheidsrisico’s een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds, hetgeen het mogelijk rendement van participanten kan beïnvloeden. Daarom houdt Nectar bij de uitvoering van het beleggingsbeslissingenbeleid van het Fonds rekening met duurzaamheidsrisico’s. Door duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingenproces te betrekken, tracht Nectar de voorgenoemde negatieve impact zo goed mogelijk te voorkomen of,voor zover deze niet voorkomen kan worden, deze te beperken.

In het selectieproces is duurzaamheid van het object een belangrijk onderwerp. Bijaankoop wordt het Energielabel in beschouwing genomen en maakt Nectar een duurzaamheidsplan om, waar nodig en praktisch mogelijk, het energieEnergielabel te verhogen naar A. Objecten worden doorgaans na huurmutatie verbouwd en op dat moment worden verbeteringen aan isolatie aangebracht. HetFonds erkent de risico’s op steeds hoger wordende duurzaamheidseisen en stijging in materiaalkosten bij verbouwingen. Bovendien zijn Objecten met eenlaag Energielabel steeds lastiger te financieren.

Voorzover Nectar aan de hand van deze processen duurzaamheidsrisico’s identificeert die van materiële aard zijn, zal Nectar deze aan (potentiële) beleggers bekendmaken in de precontractuele informatieverstrekking met betrekking tot het Fonds(zoals het Informatie Memorandum).

6. Duurzaamheidsrisico’sen het beloningsbeleid

De manier waarop medewerkers van Nectar verantwoording aflegging over de beheersing vanduurzaamheidsrisico’s is een criterium voor de toekenning van beloning doorNectar. Het wel of niet op een gedegen manier trachten te voorkomen en, voorzover voorkoming niet mogelijk is, het beheersen van duurzaamheidsrisico’s in relatie tot het Fonds en haar activiteiten kan mede aanleiding geven om eenbeloning toe te kennen of deze juist niet uit te keren.

7. Ongunstigeeffecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet  in aanmerking genomen

Op grond van artikel 4, sub 1,onder (b) van de SFDR moeten beheerders van beleggingsinstellingen in beginselaangeven of zij de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingenop duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen, waarbij rekening wordt gehoudenmet de omvang, de aard en de schaal van hun activiteiten en de soortenfinanciële producten die zij beschikbaar stellen (het zogenoemde “principleadverse impact (PAI) statement) of onderbouwd aangeven waarom zijdat niet doen. Ook dient Nectar toe te lichten of en wanneer zij voornemens isdeze ongunstige effecten wel in aanmerking te nemen.

Nectar neemt geen ongunstigeeffecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking.Vanuit een proportionaliteitsperspectief en op grond van de volgendeoverwegingen stelt Nectar om de volgende redenen geen PAI-statement op:

·       Debeleggingsstrategie met betrekking tot het Fonds is gericht op in Nederlandgelegen residentieel en commercieel vastgoed, meer specifiek de Objecten. Dezeactiva lenen zich er slechts in beperkte mate voor om aandacht schenken aan (enhet beperken van) ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.

·       De eventueletoegevoegde waarde van het afgeven van een PAI-statement voor de Participantenin het Fonds, staat in geen verhouding tot de kosten, hoeveelheid tijd enaandacht die met het opstellen en bijhouden van het PAI-statement door Nectargemoeid zullen zijn.

·       De Participanten inhet Fonds hebben als doelstelling vermogensbehoud of vermogensgroei en hebbenvooralsnog niet bij Nectar aangegeven belang te hechten aan een PAI-statement.

·       Gezien de ervaringen omvang van de organisatie van Nectar leidt tot de conclusie dat hetopstellen van een PAI statement buitenproportioneel is.

Een heroverweging van het voorgaande kan onderverschillende omstandigheden aan de orde komen, bijvoorbeeld wanneer hetbeleggingsbeleid van Nectar wordt aangepast, het opstellen van eenPAI-statement aanmerkelijk minder bezwaarlijk wordt dan nu het geval is, ofindien blijkt dat het merendeel van de Participanten behoefte heeft aan eendergelijk PAI-statement.

Laatste versie: 22 april 2024

Geaccordeerd door het bestuur op 22 april 2024